Co je psychospirituální krize?

Psychospirituální krize je transformativní proces s léčivým potenciálem, který může mít vnější podobu psychózy, ale neměl by se zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou. Využití adekvátních terapeutických metod může u osob v psychospirituální krizi napomoci k vyšší integraci osobnosti a plnějšímu zdraví. Jedno ze základních poselství tohoto souboru příznaků je, že za jistých okolností je normální mít „nenormální“ zážitky. Psychospirituální krize je, i přes své bouřlivé a neobvyklé projevy, fází osobního rozvoje jedince, která má potenciál spouštět pozitivní změny a při citlivém a profesionálním provázení vede k lepší integraci osobnosti.

Definice psychospirituální krize

Psychospirituální krize obecně

Psychospirituální krize je v oblasti duševního zdraví stále ještě novým pojmem. Není jako diagnostická jednotka obsažena v diagnostickém manuálu ICD 10, který je závazný pro Evropu. Naše přerámcování na "soubor příznaků, které se vyskytují napříč spektrem psychiatrických diagnóz, včetně její čisté podoby" činí tuto diagnostickou kategorii bližší realitě a tím přijatelnější pro odbornou veřejnost.

Jde o náročné období v životě jedince, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které zahrnují změny vědomí, vnímání, emocí a myšlení. V těchto zkušenostech se výrazně projevuje přesah do té doby obvyklých hranic prožívání sebe sama s častým výskytem transpersonálních (přesahujících běžné hranice vnímání sebe sama) nebo spirituálních (duchovních) zážitků. Psychospirituální krize nastává tehdy, když je intenzita zkušenosti příliš pro vnitřní prostor pro emoce toho, kdo je prožívá. Je to ovlivněno silou spouštěče viz. a také historií jedince. Rozpoznáváme podle Grofova původního názvosloví spirituální emergenci - spirituální zážitky a nebo spirituální emergency – kdy je situace vnímána jako krizová. Etymologicky vycházejí původní anglické termíny emergence nebo emergency z latinského emergere -"vynořování se na povrch", "objevení se", nebo "jít vpřed". Spirituální zážitky často stačí přerámcovat jako "normální" projev. Krize vyžaduje hlubší psychoterapeutickou podporu, protože průběh a projevy jsou pro jedince příliš intenzivní a on přestává své zážitky zvládat souběžně s dosud běžným fungováním.

PK obsahuje:

1. neobvyklé zkušenosti jako

2. Schopnost reflexe + ex post pozitivní hodnocení

3. Prožívání zkušenosti jako vnitřního procesu

4. Historické souvislosti-osobní vývoj před krizí, spouštěč, akutní začátek atd.

5. Kapacita pro spolupráci

6. Nízké riziko nebezpečného nebo sebevražedného chování

7. Schopnost integrace v následné péči

8. Tzv. „vyšší zdraví", jako výsledek

Co psychospirituální krizi spouští?

Koho se psychospirituální krize týká?

Co se při psychospirituální krizi děje?

Psychospirituální krize může mít podobu psychózy

Psychospirituální krize nebo psychóza?

Léčba psychospirituální krize

Na začátku je třeba věnovat prostor diferenciální diagnostice (viz výše).

Pokud jde o psychospirituální krizi, odborné psychoterapeutické doprovázení podpoří transformativní a sebeléčivý potenciál těchto zkušeností a s nimi spojených vnitřních procesů, které nebyly dokončeny v historii jedince. Terapeutické metody se liší podle přístupu jednotlivých terapeutů sítě Diabasis. Naším cílem je, aby terapeuticky zvládnutá psychospirituální krize vedla k vyšší integraci osobnosti, "vyššímu zdraví". Rozpoznáváme PK příznaky s psychotickými projevy a psychózu s psychospitituální symptomatikou. Odlišení je obtížné, ale důležité pro volbu ideálního terapeutického přístupu. Nevylučujeme vědomou farmakoterapii. Usilujeme o využití všech možností terapeutického provázení pacienta včetně farmakoterapie k dosažení integrace zkušenosti jako součásti jeho osobnostního rozvoje

Usilujeme o prokázání hypotézy, že terapeutické zpracování tohoto souboru příznaků je důležitým faktorem dobré prognózy